Bangkok notary public บริการทนายความโนตารี พับลิค รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนาเอกสาร รับรองคำแปล แปลภาษาจีน แปลภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน

Find a notary public in Bangkok Thailand onsite services anywhere anytime as you requested please call us 086 7061079 Bangkok notary public services 
บริการด้านทนายความโนตารี พับลิค Notary public service 086 7061079
รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
Affidavit of support /sponsor Notarization

รับรองสำเนาเอกสาร Certified true copy
รับรองสถานะการเงิน Statement Notarization
รับรองคำแปล แปลเอกสาร แปลภาษาจีน แปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาญี่ปุ่น  Certified true translation 
รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน Signature Notarization and Legalization

รับรองข้อเท็จจริง Marine protest Notary public
รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน
Contract Agreement Notary public
รับรองคำสาบาน Applicant Declaration
รับรองคำให้การ Declaration Notary public 

หนังสืออนุญาตจากผุ้ปกครอง Letter of Authorization for Travel /*Custodianship declaration- parents/guardians notary public 
หนังสือมอบอำนาจให้ขอใบอนูญาตทำงาน Power of attorney for apply Thai work permit 
อื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
อัตราค่าบริการ Notary public ‘s Fee
รับรองเอกสารโนตารี พับลิค -รับรองลายมือชื่อ ราคา 500-1000 บาท
รับรองลายมือชื่อnotarized-legalizedต่อกรมกงสูล ราคา 3000 บาท

รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทมหาชน 
For appointment by Email;   bayon2546@gmail.com  

  Line ID:     bayonnotary

Mobile phone ;    086 7061079

                                           

ติดตามเพจลิงค์ด้านล่าง
https://www.facebook.com/bangkoknotary.service

https://alexdesignproperty.com/bangkoknotaryservices/

                                         
 Mr.Bayon Klinhom
 Attorney At Law LN.2534/2550
 Notarial Services Attorney,Notary public service Reg.No.3129/2552

โนตารี พับลิค Notary Public คืออะไร หมายถึงอะไร ทุกวันนี้การติดต่อสื่อสาร ทำมาค้าขาย ทำธุรกิจ ธุรกรรมและนิติกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศเท่านั้น เพราะโลกเราได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าจะหยุดยั้งได้ มันมีความหมายและความสำคัญต่อมวลมนุษย์ชาวโลกอย่างไร การที่มนุษย์ต้องติดต่อค้าขายทำธุรกิจข้ามชาติกันมากขึ้น การพัฒนาของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ก็ควรจะต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ทันกันด้วย มิฉะนั้นจะทำให้เกิดเหตุขัดข้อง ติดขัด และอาจถึงขั้นการได้เปรียบเสียหรือเปรียบระหว่างคู่ค้าคู่สัญญาที่อยู่ห่างกันและอยู่ภายใต้กฎหมายคนละฉบับ
การทำนิติกรรมและธุรกรรมต่างๆ ของคนที่อยู่ห่างไกลกันคนละเมือง คนละประเทศเช่นนี้ ความจำเป็นต้องส่งเอกสารไปมา เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจนั้น ๆ รวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีการแปลเอกสารภาษาหนึ่งเป็นอึกภาษาหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจและให้ใช้บังคับได้อีกประเทศหนึ่งจึงเป็นเรื่องเกิดมากขึ้นจนแทบจะเป็นเรื่องปกติ ความจำเป็นที่ต้องมีผู้ที่มีความรู้ดีและมีผู้ยอมรับนับถือในความซื่อตรงต่อหน้าที่มาเป็นผู้รับรองในความมีอยู่จริงของเอกสาร ความถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของเอกสาร รวมถึงความแท้จริงของเจตนาของผู้ที่ลงนามในเอกสารเมื่อผู้รับรองได้รับรองแล้ว และได้ส่งไปใช้ในอีกประเทศหนึ่ง ผู้รับก็จะเกิดความมั่นใจ แม้ว่าเอกสารนั้นตนอาจจะไม่ได้มีส่วนทำขึ้น และไม่ได้ลงนามต่อหน้าตนเองก็ตาม ตัวอย่างเช่น คนญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะขายบ้าน แต่ตนเองอยู่ในประเทศไทย โดยต้องการที่จะมอบอำนาจให้ทนายความของตนที่ประเทศญี่ปุ่นจัดการให้และลงนามในหนังสือมอบอำนาจ เช่นนี้ ทางฝ่ายผู้ซื้อจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ผู้ขายได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจนั้นจริง เป็นผู้ขายที่แท้จริงและลงนามในหนังสือมอบอำนาจจริง กรณีเช่นนี้ Notary public ในประเทศไทยจะเป็นผู้ที่เข้ามารับรองความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจและรับรองลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจให้ด้วย
ในต่างประเทศหลายๆประเทศมักมีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยโนตารี พับลิค
Notary Public กำหนดอำนาจหน้าที่ ลักษณะงานที่จะต้องทำโดยโนตารี พับลิค ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นโนตารี พับลิค ข้อบังคับ จรรยาบรรญ และบทลงโทษไว้ด้วย
สำหรับประเทศไทยเรานั้น เดิมเราไม่มีกฎหมายว่าด้วยโนตารี พับลิค ดังนั้นจึงเกิดการติดขัดขัดข้องในการทำนิติกรรมของคนไทย ในต่างประเทศเสมอมา ทุกครั้งที่ต่างประเทศเรียกร้องให้โนตารี พับลิคในประเทศไทยทำการรับรองเอกสารหรือขอให้นำเอกสารไปลงนามต่อหน้าโนตารี พับลิค ก่อน ที่จะส่งไปใช้ต่างประเทศ เช่นนี้ ฝ่ายไทยจะต้องชี้แจงว่าประเทศไทยยังไม่มีโนตารี พับลิค และเมื่อชี้แจงเช่นนี้ ทางต่างประเทศมักจะขอให้นำเอกสารไปลงนามต่อหน้าทนายความ หรือให้ทนายความรับรองแทน เหตุผลที่ทางต่างประเทศให้ทนายความไทยทำหน้าที่แทนโนตารี พับลิค ก็เพราะเขาให้ความเชื่อถือในวิชาชีพทนายความ ซึ่งทนายความไทยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารด้วยดีตลอดมา
เนื่องจากเกิดความขัดข้องในการดำเนินธุรกิจ และการทำนิติกรรมของประชาชนที่กล่าวมาข้างต้น สภาทนายความได้หาวิธีแก้ปัญหานี้ให้แก่ประชาชน ด้วยความเชื่อที่ว่างานใดที่เอกชนทำได้ รัฐก็ไม่ควรจะทำ ควรปล่อยให้เอกชนทำดีกว่า งานรับรองเอกสารและงานรับรองลายมือชื่อเป็นงานที่ควรจะทำโดยทนายความ เพราะเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจยอมรับว่าเป็น ผู้รู้กฎหมายและเป็นผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในกรอบกฎหมาย อีกทั้งยังมีกรอบข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความบีบบังคับทนายความอีกชั้นหนึ่งด้วย
สภาทนายความได้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 และต่อมาได้มีข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ.2551 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 ซึ่งให้อำนาจสภาทนายความในการจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้ที่เป็นทนายความให้มีความรู้เรื่องในการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร และเรียนรู้งานโนตารี พับลิคที่ทำต่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานในประเทศไทย รวมทั้งอบรมเรื่องมรรยาทในการทำหน้าที่ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารและได้จัดทำดวงตราและวุฒิบัตรมอบให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทนายความผู้ที่ผ่านการอบรมได้นำไปใช้ในการทำคำรับรองของตนและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า Notarial Services Attorney ซึ่งทำหน้าที่บันทึกและรับรองเอกสาร นิติกรรม ข้อเท็จจริง และบุคคลเช่นเดียวกับ
Notary Public

โนตารี พับลิค Notary Public มีหน้าที่อะไร *รับรองลายมือชื่อในเอกสาร/certified true signature/applicant declaration notary public

*
รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
*รับรองคำแปลเอกสาร/certified true translation
*รับรองข้อเท็จจริง
*รับรองสำเนาเอกสาร/certified true copy
*รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
*จัดทำคำสาบาน
*จัดทำบันทึกคำให้การ/Affidavit notary public
*ทำคำคัดค้านตราสาร
*รับรองตัวบุคคล
*ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
ถอดเนื้อหาบางส่วนมาจากบทนำอบรมทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร อาจารย์อนงค์พร ธนชัยอารีย์ กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบฯ 
from Wikipedia, the free encyclopedia A notary public (or notary or public notary) is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business. A notary's main functions are to administer oaths and affirmations, take affidavits and statutory declarations, witness and authenticate the execution of certain classes of documents, take acknowledgments of deeds and other conveyances, protest notes and bills of exchange, provide notice of foreign drafts, prepare marine protests in cases of damage, provide exemplifications and notarial copies, and perform certain other official acts depending on the jurisdiction.[1] Any such act is known as a notarization. The term notary public only refers to common-law notaries and should not be confused with civil-law notaries.
With the exceptions of
Louisiana, Puerto Rico, Quebec, whose private law is based on civil law, and British Columbia, whose notarial tradition stems from scrivener notary practice, a notary public in the rest of the United States and most of Canada has powers that are far more limited than those of civil-law or other common-law notaries, both of whom are qualified lawyers admitted to the bar: such notaries may be referred to as notaries-at-law or lawyer notaries. Therefore, at common law, notarial service is distinct from the practice of law, and giving legal advice and preparing legal instruments is forbidden to lay notaries.

Enter your email address:Delivered by FeedBurner
ทนายความบริการงานด้านกฎหมาย